ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจ

Beginner 5(1 Ratings) 12 Students enrolled English
Created by ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
Last updated Mon, 12-Feb-2024
+ อ่านเพิ่มเติม
ภาพรวมของหลักสูตร


ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของฐานข้อมูล องค์ประกอบและหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบโมเดล  การกำหนดบทบาท และสิทธิ์ของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล การกู้คืนและสำรองระบบ การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล และการพัฒนาแอพลิเคชั่นฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา?

สิ่งที่ต้องเรียนรู้มาก่อน
เนื้อหารายวิชา
9 Lessons 00:40:50 Hours
แนวคิดแบบจำลองอีอาร์ไดอะแกรม
9 Lessons 00:40:50 Hours
 • เอกสารประกอบการเรียน
  .
 • แบบทดสอบก่อนเรียน
  .
 • แนวคิดแบบจำลองแผนภาพ ERD
  00:06:08
 • เอนทิตี้และแอทริบิวต์
  00:11:48
 • ความสัมพันธ์ของข้อมูล
  00:08:20
 • ขั้นตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูล
  00:06:05
 • กรณีศึกษา การออกแบบระบบฐานข้อมูล ระบบการลงทะเบียน
  00:08:29
 • แบบทดสอบหลังเรียน
  .
 • แบบประเมินความพึงพอใจของบทเรียนฯ
  .
+ อ่านเพิ่มเติม
รายวิชาอื่น ๆ
อาจารย์ผู้สอน

ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ

5 รีวิว | 18 Students | 2 Courses
ความคิดเห็น
5
1 รีวิว
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (1)

รีวิว

 • student student
ฟรี
Includes: